دوره هــای در حــال برگــزاری

راهنمایی و مشاوره

02126403485

ایونت ها و رویدادها

                   

2900+

اعزام هنرجو

417+

شرکت‌کننده

4500+

دوره برگزارشده

820+

ساعت

هنرجویان ما

دنیای مد و فشن

هــر هفتــه منتظــر یک رویــداد بــاش